17/06/2024 8:54:11 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: September 01, 2022 IFIO Draw 1, 2, 3, 4 and 5 - $500 Gift Card Draw! Draw #6 - $450 Gift Card Draw. Draw 7 - Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by ScottArt (or CDN $100 Gift Card)!

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Nhà Tổ Chức: I Found It Online; 5 Hawkside Road NW; Calgary; Canada
Ngày rút thăm: 02/09/2022 6:38:05 SA (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDraw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
2 prize 1xDraw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
3 prize 1xDraw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
4 prize 1xDraw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
5 prize 1xDraw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
6 prize 1xDraw #6 is for a CDN $450 Vendor of Choice Gift Card!
7 prize 1xDraw #7 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card)

Tổng số lượng đăng ký: 3896
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
4072 smith, jordan Draw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1269 arshad, arbiah Draw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
841 Group, DTA Design Draw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3174 tile, dixie Draw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3559 Onna, Catri Draw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1518 Management, Professional Draw #6 is for a CDN $450 Vendor of Choice Gift Card! 1
1337 patches, cool Draw #7 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card) 1