21/05/2024 4:26:22 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: February 01, 2023 IFIO Draw 1, 2, 3, 4, 5 and 6 for a $500 Gift Card Draw, Draw 7 for a $200 Gift Card and Draw 8 - Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by ScottArt (or CDN $100 Gift Card)

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Nhà Tổ Chức: I Found It Online; 5 Hawkside Road NW; Calgary; Canada
Ngày rút thăm: 01/02/2023 7:14:27 SA (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDraw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
2 prize 1xDraw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
3 prize 1xDraw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
4 prize 1xDraw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
5 prize 1xDraw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
6 prize 1xDraw #6 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card!
7 prize 1xDraw #7 is for a CDN $200 Vendor of Choice Gift Card
8 prize 1xDraw #8 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card)

Tổng số lượng đăng ký: 4184
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
2413 Professional, FixUp Draw #1 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
4242 Moris, Raizelle Draw #2 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
1723 Delhi Escorts das, yamini Draw #3 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
937 Restoration Services, Canada's Draw #4 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3422 Mahoney DDS, Timothy G. Draw #5 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3451 dental, serenity Draw #6 is for a CDN $500 Vendor of Choice Gift Card! 1
3063 Patin, Alexis Draw #7 is for a CDN $200 Vendor of Choice Gift Card 1
482 Martin, Steve Draw #8 is for a Framed & Signed Print of "Dr's Montage" by Scott Art (or a CDN $100 Gift Card) 1