05/07/2022 8:45:48 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: Cherry Standard Harvest - 25 Mar 2021

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Cherry Credits Pte Ltd; Singapore; Singapore; Singapore – Republic of Singapore
Ngày rút thăm: 25/03/2021 11:50:27 SA (GMT+08:00) Kuala Lumpur, Singapore
Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1x1st Place – 50,000 Cherries + $50 Cash Vouchers
2 prize 1x2nd Place – 30,000 Cherries + $30 Cash Vouchers
3 prize 1x3rd Place – 10,000 Cherries + $10 Cash Vouchers
4 prize 10x10x Prizes – 3,000 Cherries + $10 Cash Vouchers
5 prize 20x20x Prizes – 1,500 Cherries + $3 Cash Vouchers
6 prize 50x50x Prizes – 800 Cherries + $3 Cash Vouchers

Tổng số lượng đăng ký: 394
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
h*l*y*h*t*0@h*t*a*l.com 1
i*a*e*l*u*l*r*4@h*t*a*l.com 1
g*b*x*5@g*a*l.com 1
j*s*p*g*g*o*7*@y*h*o.com 1
a*i*y*a*e*s*n*2@h*t*a*l.com 1
a*i*y*a*e*s*n*2@h*t*a*l.com 1
b*o*k*y*w*i*h*9*@y*h*o.com 1
t*r*s*r*i*n*r*6@y*h*o.com 1
j*s*i*g*g*o*1*@h*t*a*l.com 1
n*t*l*e*a*f*e*9@y*h*o.com 1
s*e*e*a*m*3@h*t*a*l.com 1
h*l*y*h*t*0@h*t*a*l.com 1
t*t*3*9*@g*a*l.com 1
l*i*i*a*1*@g*a*l.com 1
j*s*i*g*g*o*1*@h*t*a*l.com 1
s*e*h*n*a*g*t*3*@h*t*a*l.com 1
l*n*o*t*y*o*5*@h*t*a*l.com 1
n*a*k*o*@g*a*l.com 1
s*l*n*t*b*e*t*0@h*t*a*l.com 1
s*l*n*t*b*e*t*0@h*t*a*l.com 1
s*e*h*n*a*g*t*3*@h*t*a*l.com 1
j*s*n*a*o*9*@h*t*a*l.com 1
b*o*k*y*w*i*h*9*@y*h*o.com 1
g*b*i*l*e*e*2*@h*t*a*l.com 1
b*o*k*y*w*i*h*9*@y*h*o.com 1
s*b*s*i*n*a*l*r*9@h*t*a*l.com 1
s*b*s*i*n*a*l*r*9@h*t*a*l.com 1
d*n*y*a*z*5@h*t*a*l.com 1
e*h*n*b*y*2@y*h*o.com 1
t*r*s*r*i*n*r*6@y*h*o.com 1
i*a*e*l*u*l*r*4@h*t*a*l.com 1
e*h*n*b*y*2@y*h*o.com 1
r*y*o*d*a*k*w*k*5*@y*h*o.com 1
i*a*e*l*u*l*r*4@h*t*a*l.com 1
t*t*3*9*@g*a*l.com 1
d*n*y*a*z*5@h*t*a*l.com 1
h*l*y*h*t*0@h*t*a*l.com 1
g*b*i*l*e*e*2*@h*t*a*l.com 1
j*s*i*g*g*o*1*@h*t*a*l.com 1
e*r*i*t*y*o*2*@h*t*a*l.com 1
s*l*n*t*b*e*t*0@h*t*a*l.com 1
r*g*l*o*a*n*y*9@h*t*a*l.com 1
j*s*p*g*g*o*7*@y*h*o.com 1
j*s*l*w*s*8@y*h*o.com 1
l*n*o*t*y*o*5*@h*t*a*l.com 1
s*e*h*n*a*g*t*3*@h*t*a*l.com 1
a*i*y*a*e*s*n*2@h*t*a*l.com 1
a*i*y*a*e*s*n*2@h*t*a*l.com 1
b*o*k*y*e*a*s*9@y*h*o.com 1
g*b*i*l*e*e*2*@h*t*a*l.com 1
12
Hệ thống đã phát hiện thấy việc sử dụng email trong ID của Người Chiến Thắng. Mỗi ký tự thứ hai trong email đã được thay thế bởi một dấu sao vì lý do an ninh.