26/10/2021 10:36:48 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscription - DS Nike Air Jordan 1 LA to Chicago 2 PAIRS

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 14/06/2019 8:24:58 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: June 13, 2019

Subscription Period: June 13, 2019 - July 13 2019

 

How Does it Work?

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

  1. Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis
  2. The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)
  3. All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

 

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

  1. Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.
  2. Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale. If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

 

iii) What About the Free Sneakers?

 

  1. We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us. We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.
  2. All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com. Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 
  3. Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

 

Sneakers In our Free Giveaway:

 

1st & 2nd place - DS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available)

 

3rd-5th place - DS Random box

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
2 prize 15xDS Nike Air Jordan RANDOM BOX
1 prize 2xDS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available)
3 prize 15xDS Random Box
4 prize 15xSeries 1/2

Tổng số lượng đăng ký: 381
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Hughes Howton DS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available) 1
Ryan McNeely DS Nike Air Jordan 1 SB LA to Lakers (size 8-13 US available) 4
Li Huang Lin DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Dara Edemeka DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 8
Jonathan Ratner DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 8
Michael Baughn DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 9
mauricio Herrera DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Martin Cruz DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Rosalio Penaloza DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Brandon Soley DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Kenny Ng DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 12
Edward Karcher DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 12
aden altay DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Aaron Ferrer-Rankine DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 1
Oner Cordova DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Chris Williams DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 4
Mehran Mortazavi DS Nike Air Jordan RANDOM BOX 2
Jose Valenzuela DS Random Box 4
Anthony Torres DS Random Box 1
Nicholas Shaw DS Random Box 4
Kuenga Gyaltshen DS Random Box 20
Mark Valencia DS Random Box 4
Brandon Karpiel DS Random Box 1
Chris Budzinski DS Random Box 4
Victor Martinez DS Random Box 4
Chiwun Choi DS Random Box 4
Daniel Vejar DS Random Box 1
Brandon Low DS Random Box 4
Joel de Ruiter DS Random Box 1
John Green DS Random Box 4
Jennifer Generalao DS Random Box 4
Jason Eden DS Random Box 1
Robert Strickland Series 1/2 1
Graham Pankhurst Series 1/2 4
David Castillo Series 1/2 4
Geoffrey Tolosa Series 1/2 4
Fredrick Flores Series 1/2 1
Kyle Haffner Series 1/2 4
Ricky Zhang Series 1/2 1
Ian Fleming Series 1/2 12
Jesus Hernandez Series 1/2 4
Tyler Mckenzie Series 1/2 1
Nicky T Series 1/2 1
Christopher Franklin Series 1/2 1
Judyna Pres Series 1/2 4
Andreau Villanueva Series 1/2 1
Maulik Morzaria Series 1/2 1