26/09/2023 8:12:51 CH

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 


Dự Án: Відбір переможців №3 від 22.10.2021

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: State Fund for Support of Youth Housing Construction; 2a Kryvonosa Street; Kyiv; Україна
Ngày rút thăm: 22/10/2021 12:08:24 CH (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
Các Giải Thưởng:
Tổng số lượng đăng ký: 20860
Cơ hội chiến thắng: Tất cả những người đăng ký đều có cơ hội chiến thắng bằng nhau

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
050000585 1
150001411 1
200000435 1
260002026 1
040000283 1
100000776 1
100002700 1
260001870 1
150001498 1
200000585 1
050000823 1
100000798 1
140000031 1
200001460 1
080000153 1
260004092 1
140000005 1
260003067 1
150000224 1
100002701 1
260004236 1
260008112 1
260003759 1
080000111 1
100000366 1
260005417 1
260003490 1
080000390 1
260003689 1
260007382 1
100000110 1
260007422 1
260008888 1
100002849 1
260005953 1
100000511 1
200000744 1
200001151 1
260007732 1
260005711 1
200001969 1
070000047 1
100000795 1
260008927 1
130000049 1
260000377 1
260007593 1
260000495 1
130000124 1
100000821 1
123456