01/12/2021 7:39:17 SA

Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: $11 Subscriptions - DS Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon 8-12 US

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: Netmagnetism; Toronto; Toronto; Canada
Ngày rút thăm: 20/02/2019 8:03:13 SA (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
Điều khoản và điều kiện:

Subscription Registration Final Date: February 19, 2019

 

Subscription Period: Feb 19, 2019 - Mar 19, 2019

 

How Does it Work?

 

i) Buying a $11 subscription gives our members multiple benefits:

 

Exclusive access to our discounted sneakers sale page where sneakers are listed and sold for below retail and market price on a periodic basis

The option to rebate your $11 subscription fee towards a $11 discount on our non-exclusive sale items on our website (*some conditions may apply*)

All members that subscribed to the respective subscription period will get a chance to receive free shoes (listed below in bullet iii) as determined by RandomPicker.com - and yes, we cover your shipping cost as well (shipping cost is free for members residing in Canada and USA - international members will be subject to a small surcharge)

ii) Can I Buy More than 1 Subscription?

 

Our subscriptions starts at $11 for basic membership and customers have the option to elect for a higher tiered premium membership.

Higher Tiered memberships allows you purchase more than 1 item in our member's exclusive sale page.  All members are limited to 1 item per $11 multiple.  (for example: if member purchases our $11 basic membership, they will only be limited to 1 item in our sale.  If members purchases 3x $11 subscription - they will be allowed to purchase up to 3 items on our exclusive sales)

iii) What About the Free Sneakers?

 

We all love free sneakers and being part of our valued exclusive members, we will be giving away the below sneakers listed as our sign of appreciation for your support for us.  We understand sneakers could be expensive and we want to be able to give back to those that support us.

All the members that subscribed to this specific subscription period will be randomly selected via RandomPicker.com.  Your weight in the draw is determined by your purchased tier (ie. Basic membership of $11 is 1 weight and $33 is 3 weight) 

Every Tier 3 subscription purchased gets you 1 free tier upgrade

Sneakers In our Free Giveaway:

 

 

1st - Winning member can choose either option below:

i) DS Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon - available in size (8.5-12 US)

2nd/3rd - DS Random Box

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xDS Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon - available in size (8.5-12 US)
2 prize 15xDS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed)
3 prize 15xNetmagnetism Series 1/2 Kickbricks

Tổng số lượng đăng ký: 262
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
John Demshock DS Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon - available in size (8.5-12 US) 1
Dakota Breaux DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 1
Devin Uyeda DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 1
Erik Boco DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Sebastian Baumann DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 8
Kenny Toguchi DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Grant Barnhart DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Jansen Putra DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Minh Nguyen DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Edres Qanun DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 5
Julian Tie DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 16
Ryan Riportella DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 12
Eddy siu DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 1
Alexander Weglo DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Jason Teotico DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Shahaireen Arshad DS Nike Air Max Random Box (size 8-10 guaranteed) 4
Daniel Liang Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Chris Kuhl Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
kevin man Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Ziyang Jin Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 12
Jeanette Lim Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Vince Nhu Long Ly Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 4
David Yang Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 4
joshua ezell Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 4
Donald Lee Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 4
Mahavir Shah Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Ross Mckillop Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Brenden Antovski Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Hayden Napp Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 4
Trevor Hawk Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1
Daniel Doan Netmagnetism Series 1/2 Kickbricks 1