Hồ Sơ Công Khai

RandomPicker.com là gì: RandomPicker là một hệ thống độc lập giúp những nhà tổ chức rút thăm xây dựng rút thăm trên nền tảng ngẫu nhiên. Nó được sử dụng để chọn ra những người chiến thắng trong các hoạt động tặng quà, rút thăm trúng thưởng, xổ số hoặc những cuộc thi khác. Nó cũng bao gồm một hệ thống rút thăm thể thao.
 

Dự Án: DG Summer 2018 Raffle

Dự án được yêu cầu đã hết hạn, hồ sơ không sẵn có.

Các mức độ ưu tiên được áp dụng – những người đăng ký có nhiều cơ hội khác nhau để dành chiến thắng. Các mức độ ưu tiên thường được sử dụng khi nhà tổ chức bán các sản phẩm, ví dụ như càng nhiều sản phẩm bạn mua bạn sẽ càng có cơ hội dành chiến thắng.

Nhà Tổ Chức: DoggyGraphics; C/Gloria Fuertes, 1; Ávila; España
Ngày rút thăm: 16/07/2018 11:08:24 CH (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Điều khoản và điều kiện:

Do you want to get your dog's SUMMER CARTOON PORTRAIT FOR FREE??
PARTICIPATE IN OUR SUMMER RAFFLE!
(Español abajo)

It's very easy!
1) Comment this post with your dog’s photo and ask your friends for “likes”.
2) Share the post on your wall (public - IMPORTANT!!!).

Easy, yeah?
More likes, more chances you will have!

PHOTO, SHARE AND WIN!

* Terms and Conditions
- You must follow and complete the participation steps.
- You must be a DoggyGraphics Follower.
- Winner will be chosen randomly with an internet raffle system on April 1st. You can check the system here:
https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx…
- Participants will have different chance of winning based on "like" weight. (1 like=1 raffle participation)
- Winner will be announced July 15th 2018 on DoggyGraphics Facebook Feed. Stay alert!

The winner could order FOR FREE a customized DoggyGraphics SUMMER CARTOON PORTRAIT WITH SUNGLASSES.

-------------- Español

¿Quieres ganar una caricatura veraniega con gafas de sol de tu perro GRATIS?
PARTICIPA EN EL SORTEO DE VERANO!

Es muy fácil.
1.- Comenta este post con una foto de tu perro Y dile a tus amigos que den "Me gusta" en la foto de tu perro.
2.- Comparte este post en el muro de tu perfil.

Fácil ¿Eh?
Cuantos más "me gusta" más posibilidades tienes de ganar.

¡¡¡Comenta, Comparte y Gana!!!

* Términos y condiciones
- Debes cumplir los tres pasos de participación.
- Debes ser un seguidor de la DoggyGraphics
- El ganador será elegido mediante un sistema de sorteo por internet el día 1 de abril. Puedes ver el sistema aquí. 
https://www.randompicker.com/Project/Public/Protocol.aspx…
- Los participantes tendrán diferentes posibilidades de ganar en función de la cantidad de "likes" de sus fotos. (1 like=1 participación)
- El ganador será anunciado el 15 de Julio de 2018 en el feed del la página de facebook de DoggyGraphics Facebook. Estate atento.

El ganador podrá encargar GRATIS una caricatura personalizada de su perro con gafas de sol!

Các Giải Thưởng:
Thứ TựSốGiải Thưởng
1 prize 1xSummer Cartoon Portrait - with SunGlasses

Tổng số lượng đăng ký: 21
Cơ hội chiến thắng: Nhiều người đăng ký đã có cơ hội chiến thắng cao hơn. Hãy kiểm tra các quy tắc của nhà tổ chức, một số hoạt động rút thăm có thể cho phép cơ hội chiến thắng cao hơn phụ thuộc vào số lượng mua hàng – nhiều vé hơn, cơ hội dành chiến thắng cao hơn.

Danh sách người chiến thắng

RandomPicker đã rút thăm những người sau đây:
ID Người Chiến ThắngGiải ThưởngImageMức độ ưu tiên
Saskia van der Velden Summer Cartoon Portrait - with SunGlasses 11